Володимирецька централізована система публічно-

 

шкільних бібліотек

Освіта

***

Директору школи

Освіта (дошкільна, середня, позашкільна)

Директор школи

Освітній портал

Корисні Інтернет - ресурси варті уваги!

1.Ми та освіта (астрономія, біологія, хімія, географія, ОБЖ, іноземні мови, природознавство, математика, фізика та ін)

2.Видавництво ГЕНЕЗА

Фізика:

1.Вінницький міський центр дистанційної освіти

2. Український центр оцінювання якості освіти

Математика:

1.Алгебра та геометрія

Хімія:

1.Збірник Завдань По Органічній Хімії. 10-11 Клас

Біологія:

1. Медична література

2.Тестові завдання з курсу "Фізіологія рослин"

3. Український біологічний сайт

 

***

Педагогічна орбіта

***

Бібліотечне лото 

Ведучий зачитує текст терміну, не називаючи його. Учасники повинні віднайти картку з правильним тлумаченням.  

— Кількість примірників будь-якого друкованого
видання.  
(Тираж)  
— Додаткові тексти, що включаються в ансамбль
книги поряд з основними, для сприяння читачеві в
користуванні книгою і розумінні змісту. 
(Довідково-бібліографічний апарат книги) 
— Друковане видання у вигляді скріплених разом
і переплетених аркушів паперу з текстом. 
(Книга)  
— Приміщення в бібліотеці, де зберігається книж­
ки, журнали, рукописи. 
(Книгосховище)  
— Збірник окремих документів кількох письмен­
ників певного жанру чи літературного періоду.  
(Антологія) 
— Книги, видані від початку книгодрукування до
1850 року включно.  
(Антикварні книги)  
— Коротка узагальнююча характеристика книж ки або її частини, статті, рукопису, тощо. Вміщує
стислу інформацію про зміст праці, відомості про ав­
тора та читацьке призначення.  
(Анотація)  
— Митець, котрий реалізувався в літературному
чи будь-якому іншому художньому творі.  
(Автор)  
— Літературний жанр, головним героєм якого (в літературному сенсі) є сам автор.  
(Автобіографізм. Автобіографічний) 
— Власноручний напис автора на певному пред­меті (книзі, листку, тощо).  
(Автограф) 
— Частина тексту, композиційно найменша, озна­чена відступом на початку першого рядка.  
(Абзац)  
- Літературний щомісячник для дітей молодшо­го та середнього шкільного віку, виходить з 1945 р. у Києві.  
(«Барвінок»)
— Установа культури, яка здійсняє комплекту­вання, збирання, збереження і суспільне викорис­тання творів друку, а також інших носіїв інфор­мації. 
(Бібліотека)
— Друкований матеріал обсягом не менше 5 і небільше 48 сторінок.  
(Брошура)
— Знавець і збирач рідкісних і цінних видань.  
(Бібліофіл)
— Псевдохудожні літературні твори про зло­чинців, любовні пригоди, тощо, розраховані на низь­
кий читацький смак.  
(Бульварна література)
— Підприємство, яке здійснює підготовку і ви­
пуск (видання) книг, журналів, газет, нот, плакатів
та інших видів друкованої продукції.  
(Видавництво)
— Одна в основних структурно-композиційних
одиниць літературного твору, як правило, має са­мостійну назву і починається в нової сторінки. 
(Розділ, глава)
— Літературний рід, який змальовує світ у формі
дії, здебільшого призначений для сценічного втілення. 
(Драма)
— Науково-довідкове видання, яке об'єднує в
алфавітному або систематичному порядку найістотнішу інформацію з усіх або окремих галузей знань. 
(Енциклопедія)
— Напис, що розташовується автором перед текс­том твору або його частиною. 
(Епіграф)
— Жанр фольклору, дотепне запитання, часто у
віршованій формі. 
(Загадка)
— Твір, у якому йдеться - про вигадку, нездійснен­ну мрію.  
(Утопія)
— Умовне позначення місця книги на бібліотечних полицях, документальних матеріалів — в архівосховищі. 
(Шифр)
— Періодичне видання, що містить матеріали,
переважно скорочені, передруковані з інших видань. 
(Дайджест)
— Засоби масової інформації (телебачення, радіо, газета, журнал, тощо), за допомогою яких інфор­мація доводиться до широкої аудиторії. 
(Мас-медіа)
— Публічне представлення книги.  
(Презентація)
— Пригодницька книжка, п'єса, кінофільм, роз­раховані на збудження сильних емоцій (тривожного очікування, страху, хвилювання) з гострим, пере важно детективним, сюжетом. 
(Трилер)
— Точне відтворення будь-якого графічного оригіналу (креслення, рукопису, малюнка) фотографічним способом, печаткою тощо.  
(Факсиміле)
— Спосіб фотографічного відтворення зображен­ня, заснований на перетворенні променистої енергіїна електричну.  
(Ксерокс)
— Журналіст-фотограф, який усіма способами на­магається зробити сенсаційні знімки знаменитихлюдей. 
(Папараці)
— Інтерв'ю, дане тільки одному журналісту або спеціально для певного друкованого органу, теле - чи радіопрограми. 
(Ексклюзивне інтерв'ю )